TIN TỨC Y TẾ

“Việt nam Chiến thắng COVID - Chấm dứt bệnh Lao”.
[ Cập nhật vào ngày (23/03/2021) ]

Chủ đề truyền thông năm 2021 “Việt nam Chiến thắng COVID - Chấm dứt bệnh Lao”.


Chiến dịch truyền thông nhân Ngày Thế giới chống Lao 24/03/2021”.

Nhằm tạo hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới chống Lao năm 2021 và đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phòng chống bệnh Lao trong cộng đồng.

1.Thúc đẩy sự tham gia của cả các ban ngành đoàn thể và của người dân nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống lao Việt Nam và mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua.

2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, đồng bào dân tộc ít người về bệnh lao và các biện pháp phòng, chống lao, song song với phòng chống Covid 19 vì có nhiều điểm tương đồng được toàn dân quan tâm.

3. Xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc lao bằng cách đưa những câu chuyện thành công và chưa thành công của người bệnh lao và công tác chống lao ở tất cả các cơ sở y tế đến với cộng đồng dưới nhiều hình thức, so sánh với Covid 19, ung thư, COPD và tại nạn giao thông;

4. Sử dụng triệt để lợi thế của Hệ thống Chương trình chống lao với kinh nghiệm tổ chức phát hiện chủ động, Xquang di động, sàng lọc lao trong số người tiếp xúc (truy vết) và hệ thống xét nghiệm Xpert MTB/Rif và Xpert Express Sars Cov 2 với mô hình Bệnh viện an toàn ứng phó Covid 19 đã được tập huấn để khẳng định năng lực chuyên khoa, vận động chính sách, nguồn lực trưng ương, địa phương và huy động cộng đồng tham gia phát hiện chủ động, tích cực và điều trị khỏi bệnh lao.

5.Huy động hội phụ nữ, đoàn thanh niên thực hiện truyền thông tácđộng vào nhóm đối tượng phụ nữ, đoàn viên thanh niênP.KHTC- CĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh