CHỈ ĐẠO TUYẾN

Cập nhật hướng dẫn điều trị lao kháng thuốc
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2021) ]

Nội dung này thay cho các nội dung liên quan đến nguyên tắc và phác đồ điều trị lao kháng thuốc/ tài liệu phê duyệt tại quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020- từ trang 43 đến trang 53


Nhập cập nhật kịp thời các quan điểm điều trị lao kháng thuốc của tổ chức y tế Thế giới. Chuuo7ng trình chống lao quốc gia, nhóm điều trị lao kháng thuốc đã bổ sung điều chỉnh một số cập nhật phác đồ điều trị lao kháng thuốc.

Nội dung này thay cho các nội dung liên quan đến nguyên tắc và phác đồ điều trị lao kháng thuốc/ tài liệu phê duyệt tại quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020- từ trang 43 đến trang 53
P.KHTC- CĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh