BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (29/11/2018) ]


SỞ Y TẾ VĨNH LONG

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

6 THÁNG 2018

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG

Địa chỉ chi tiết: 290/16, ấp hưng Quới, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Số giấy phép hoạt động:000512/SYTVL-GPHĐ Ngày cấp: 15/9/2015

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ VĨNH LONG

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: Lao - Bệnh phổi

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 254

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.22

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

3

13

28

29

5

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

3.85

16.67

35.90

37.18

6.41

78

Ngày.........tháng..........năm.........

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN
(ký tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)
P KHTC

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh