GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Chỉ đạo tuyến của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn trong bệnh viện và công tác chỉ đạo tuyến.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện, công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
8. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, công tác chỉ đạo tuyến. Đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
12. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

2.2. Công tác Tài chính – Kế toán

1. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính của bệnh viện.
2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.
3. Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng về nghiệp vụ kế toán
4. Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.
6. Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
7. Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.
8. Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị .

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Kết quả tìm kiếmThư viện ảnh