GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

1. Chức năng:

Phòng điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
2. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.
3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.
4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
5. Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn tại phòng bệnh, các khoa
6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các hoạt động chuyên môn, phong trào trong bệnh viện khi có yêu cầu
8. Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh