nghiên cứu khoa học

Năm 2019, hội đồng khoa học kỹ thuật cấp cơ sở của bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long đã tiến hành nghiệm thu cho 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được thực hiện tại bệnh viện

Năm 2018, bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long có 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 01 sáng kiến cải tiến. Đây là hoạt động được chú trọng tại bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn

CÁC MẪU HƯỚNG DẪN TRONG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học 2. Nội dung cần thực hiện trong đề cương nghiên cứu khoa học 3. Quy định nội dung và cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh