BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Thực hiện chỉ đạo của Sở y tế Vĩnh long, Bệnh viện Lao và bệnh phổi vĩnh long tự tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 1. Tổng số tiêu chí áp dụng đánh giá: 78/83 Tiêu chí 2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94% 3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 269 (Có hệ số: 289) 4. Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.40

Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Lao và Bệnh phổi được phê duyệt trong 2 năm 2015-2016 là 799

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016
Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh