VĂN BẢN HTQLCL ISO 9001 - 2008

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ QT HT-02/15 - Quy định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xây dựng và sử dụng hồ sơ của HTQLCL. - Quy định về việc kiểm soát, lưu giữ, bảo quản, sắp xếp, huỷ bỏ hồ sơ của HTQLCL nhằm cung cấp các thông tin chính xác cho việc đánh giá hiệu lực của hệ thống.

Quy trình kiểm soát tài liệu Quy định về cách thức xây dựng, trình bày, phê duyệt, soát xét, sửa đổi, huỷ bỏ và lưu giữ các tài liệu. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được sử dụng trong Bệnh viện đều được kiểm soát và không để xảy ra tình trạng sử dụng tài liệu không hiệu lực.




Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh